Election: who will be thé Model mare of 2020?

No Central Inspection and no general champion this year. But Phryso is organizing the Modelmare of the 2020 election! Voting was possible until 20 November, in Phryso December we will announce who has become the Model mare 2020.
All 16 mares who were promoted to Model this year are participating in this election. For anyone who wants even more background information, below the pdfs with the extensive stories and a short and concise video to see the mare move again.

Gea v.d. Slothoeve Sport Model AA (Maurits 437 x Gradus 356)
Fokker: Cees Breimer, Lemmer Eigenaar: Kirsty Baldwin, Beeston, Leeds

Jente fan ’t Botshol Model Sport AA Pier 448 x Fabe 348)
Fokker: Thea van Schaik, Ter Apel Eigenaar: Stal Jede, Vledder

Juwiel H. fan Lutke Peinjum Model Sport AA ( Tsjalle 454 x Jasper 366)
Fokker: Nanne Osinga, Boijl Eigenaar: Stal Jede, Vledder

Pleun van ’t Lansink Model AA (Norbert 444 x Onne 376)
Fokker/eigenaar: Rinus Loman en Carla Nijdam, Zwiggelte

Rafaelle van de Olde Mette Moate Model AA (Beart 411 x Onne 376) 
Fokker: Anton Schut, Hengelo Eigenaar: Henny en Marijke Vloedgraven, Olst

Renske Carmen f.d. Visscherwei Model Sport (Tsjalke 397 x Olof 315)
Fokker/eigenaar: Elvera Scholten, Oene

Riemkje van ’t Oostende Model AA (Tsjalke 397 x Olof 315)
Fokker/eigenaar: Henk en Johanna Brinks, Wapserveen

Rommy H. fan Twillens Model Sport AAA (Gjalt 426 x Sape 381)
Fokker/eigenaar: familie Boersma, Stegeren

Sanne T.T. Model AA (Alwin 469 x Beart 411)
Fokker: Bert Timmer, Tiel Eigenaar: familie van der Meulen, Broek-Noord

Setske fan Oostenburg Model AA (Tsjalle 454 x Beart 411)
Fokker: Arie en Aukje de Hoek, Drachtstercompagnie Eigenaar: Barry en Ilona Jonkman, Mariënheem

Silke fan ‘e Ridderdyk Model AAA (Eibert 419 x Wobke 403)
Fokker/eigenaar: familie Duiven, Hartwerd

Sjieke van de Klei Model AA (Beart 411 x Tsjalke 397)
Fokker/eigenaar: familie Braam, Voorst

Sophie van d’n Meulenpad Model AA (Beart 411 x Wierd 409) 
Fokker: Jo Jansen, Vogelwaarde Eigenaar: Elke Van Lysebettens, Sint-Niklaas

Summer van Stal de Berkmeer Model Sport AAA (Wylster 463 x Ielke 382)
Fokker/eigenaar: Stal Berkmeer, Obdam

Susanne Model Sport AAA (Norbert 444 x Wikke 404)
Fokker: M. Reinsma-Terpstra, Húns Eigenaar: Lammert De Boer, Oosterend Terschelling

Swaen fan ‘e Miedepleats Model AA (Alwin 469 x Wobke 403)
Fokker: familie van der Ende, Gauw Eigenaar: Tieme Visser, Lunteren