Gevolgen Corona-maatregelen voor KFPS-evenementen en bijeenkomsten | UPDATE 1 april

De landelijke maatregelen om verspreiding van het Corona-virus in te dammen heeft de nodige gevolgen voor de KFPS-activiteiten. Middels deze update wil het KFPS haar leden zo goed mogelijk informeren over hoe hierop wordt ingespeeld. Het betreft enerzijds concrete maatregelen, maar ook wordt er geinformeerd over mogelijke scenario’s. Deze laatste zijn onder nadrukkelijk voorbehoud van landelijke maatregelen en hier kunnen daarom geen rechten ontleend worden. Het KFPS rekent op begrip en medewerking van de leden in deze lastige periode.

Update 1 april
In de persconferentie van het kabinet van gisteravond is verlenging van de huidige ‘intelligente lockdown’ aangekondigd. Dit komt er op neer dat aan de huidige situatie geen verandering komt. Dit houdt voor de KFPS-activiteiten het volgende in.

Stamboekkeuringen
De maatregelen betekenen dat er voorlopig geen stamboekkeuringen gehouden kunnen worden. Het KFPS gaat voor de paarden die reeds in training staan (voor de afgelaste stamboekkeuringen die vanaf eind april gepland stonden), de mogelijkheid bieden om deze op locatie van de trainingsstallen te laten keuren. Deze keuringen op locatie zullen ingepland worden in de laatste week van april en de eerste week van mei. Bij deze keuringen zal geen publiek aanwezig zijn. Dit betekent ook dat eigenaren van de paarden niet aanwezig kunnen zijn.
De eerstvolgende niet geannuleerde stamboekkeuring staat gepland op 10 juni (St. Nicolaasga). Deze keuring blijft gehandhaafd. Paarden kunnen voor deze keuring ingeschreven worden. Over de periode ná 1 juni zijn de landelijke maatregelen echter nog niet bekend. Mocht het zo zijn dat dat ook de stamboekkeuringen in juni niet door kunnen gaan, dan zullen in die periode ook keuringen op locatie van de trainingsstallen gehouden gaan worden. Het is tevens de bedoeling om voor de eerste helft van juni een nieuwe stamboekkeuring te gaan plannen in het midden van het land. Datum en locatie volgen.

Fokdagen
Over het wel of niet doorgaan van de fokdagen kan nu nog weinig gezegd worden. De eerste fokdag staat gepland op 27 juni (Zeeuwse Dag van het Paard in Oosterland). In overleg met de fokverenigingen zal hierover later besloten worden. Informatie zal te vinden zijn op deze site of op de website van de betreffende fokvereniging.

Voorrijdagen hengsten
De eerste voorrijdag voor de jonge hengsten staat gepland op 2 juni. De locatie hiervoor is het KNHS-centrum in Ermelo. Gezien het feit dat de voorrijdagen vanaf dit jaar voor het eerst meer een selectiefunctie krijgen, is er voor gekozen om deze in tegenstelling tot voorgaande jaren open te stellen voor publiek. In het geval er in juni nog geen evenementen kunnen plaatsvinden, dan wordt het alternatief overwogen om de hengsten te laten voorrijden tijdens de dan ook noodzakelijkerwijs te organiseren keuringen op locatie van de trainingsstallen.

Herkansing hengsten
De Herkansing voor jonge hengsten voor eventuele deelname aan het Centraal onderzoek staat gepland op 12 juni in Wergea. In principe geldt hier hetzelfde voor als voor de beoogde werkwijze tbv de voorrijdagen.

IBOP
De eerstvolgende IBOP staat gepland op 4 juni in Wergea. Ook hiervoor geldt, dat nu nog niet aangegeven kan worden of deze doorgang kan vinden. Het KFPS kijkt op dit moment ook na mogelijkheden, binnen de landelijke maatregelen, een oplossing te vinden voor paarden die reeds in training staan voor de geannuleerde IBOP-beoordelingen voor april. Informatie hierover volgt.

ABFP
Zoals eerder aangegeven, blijven de ABFP-testen gewoon doorgaan. De beoordelingsdagen zullen worden gestreamd via de website van het KFPS en via Phryso.com. De beoordelingsdagen zijn: woensdag 8 april; woensdag 15 april; dinsdag 21 april en donderdag 23 april (tevens aansluitend de keuring aan de hand). Meer informatie, zoals een catalogus, wordt volgende week op de site geplaatst.
Voor de volgende test, die 28 april van start gaat, kunnen nog paarden aangemeld worden. Dit gaat met name om nakomelingen van Erryt 488, Eise 489, Meinte 490, Markus 491, Nane 492 en Omer 493, maar ook nakomelingen van andere hengsten kunnen hiervoor aangemeld worden. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het stamboekkantoor (Eveline van Kooten).

Dienstverlening 
Ondanks de beperkingen door Corona, probeert het KFPS de dienstverlening zo volledig mogelijk op peil te houden. Dit betekent dat uitgifte van bijvoorbeeld stamboekdocumenten gewoon op de gebruikelijke wijze doorgang vindt. Het KFPS is daarnaast gewoon bereikbaar.

Tenslotte
Er bereiken ons de laatste dagen berichten van KFPS-leden die rechtstreeks met Corona te maken hebben. Omdat ze zelf geïnfecteerd zijn of familieleden en/of vrienden. Er zijn ook berichten van leden die familieden aan Corona verloren hebben. Onze gedachten zijn in deze dagen vooral bij hen en we wensen hen veel sterkte toe!
Laten we vooral ook met dit in het achterhoofd naar de Corona-problematiek blijven kijken. Want uiteraard zijn alle maatregelen ten aanzien van keuringen, concoursen en andere hippische activiteiten erg vervelend. Onze gezondheid en die van anderen dient in deze tijd de hoogste prioriteit te hebben!

Update 24 maart
De gisteravond door het kabinet aangekondigde nieuwe maatregelen aangaande het indammen van de verspreiding van het Corona-virus heeft gevolgen voor de verschillende KFPS-activiteiten. De maatregel dat alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn, heeft de volgende consequenties voor het KFPS:

  • De stamboekkeuring in Harich welke gepland stond voor 16 mei is geannuleerd.
  • De regiovergaderingen die gepland stonden voor de maand mei vinden (voorlopig) geen doorgang.
  • De beoordelingsdagen van de ABFP test op 8, 15, 21 en 23 april (alsmede de keuring na afloop) zullen zonder publiek plaatsvinden. De beoordelingen zullen via een zogenaamde livestream te bekijken zijn via de KFPS-website/Phryso.com.
  • De keuring in Denemarken, welke gepland stond op 13 juni is geannuleerd.

Verder moet er rekening mee gehouden worden dat de IBOP welke gepland staat voor 4 juni, afhankelijk van verdere maatregelen, niet doorgaat. Deze IBOP blijft echter gehandhaafd op de agenda, wellicht ook voor de paarden die aangemeld stonden voor IBOP-proeven welke eerder al geannuleerd zijn. Over het doorgaan van de andere evenementen zullen we zo spoedig hier duidelijkheid over is, informeren.
Voor de paarden die (vóór 17 maart) reeds in training stonden voor de keuringen in april zal gekeken worden naar een oplossing. Dit om waar mogelijk, te voorkomen dat de eigenaren, als gevolg van een verlengde trainingsduur geconfronteerd worden met een toename in kosten. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de eventuele (nieuwe) maatregelen van het kabinet.
Het is de bedoeling dat ABFP-test welke op 28 april van start gaat, door te laten gaan. Zij het dat bij de beoordelingen (en andere dagen) geen publiek toegelaten wordt. De deelnemende paarden (met name nakomelingen van Erryt 488, Eise 489, Meinte 490, Markus 491, Nane 492 en Omer 493) zouden normaal gesproken geprikt worden uit de keuringen van april. De voor deze keuringen beoogde paarden kunnen (via opgave van de trainingsstallen) alsnog geprikt worden en aan de test deelnemen. Aansluitend zal er dan een keuring plaatsvinden voor stamboekopname/Sterverklaring.

Update 17 maart
Besloten is om de keuringen/IBOP in Nunspeet (25 april) en Kronenberg (26 april) te annuleren. Het KFPS acht het niet realistisch, dat er eind april keuringen gehouden kunnen worden. De reden dat het besluit nu al wordt genomen, heeft te maken met het feit dat de paarden die voor deze keuringen beoogd waren, de komende tijd richting trainingsstal zouden gaan. Voor de paarden die reeds in training staan, zal het KFPS zo spoedig dit kan een keuring gaan organiseren. Het KFPS houdt hiervoor nauw contact met de trainingsstallen en zal informatie hieromtrent op de KFPS-website en Phryso.com publiceren.
De keuring op 16 mei in Harich blijft voorlopig gehandhaafd. De komende weken zal hierover een besluit gaan vallen.
Het KFPS zal de keuringskalender, ten aanzien van locaties en data, de komende tijd zo goed mogelijk afstemmen op de landelijke ontwikkelingen. Het stamboek zal hierin de uiterste flexibiliteit betrachten met als doel de fokkers/inzenders zo goed mogelijk tegemoet te komen ten aanzien van het keuren van paarden. Tegelijkertijd dient het KFPS tevens de verantwoording te nemen in de gezamenlijke taak de verspreiding van het Corona-virus in de hand te houden.

Update 16 maart:
Besloten is dat de volgende IBOP in Wergea, die gepland stond op 8 april, uitgesteld wordt tot een nader te bepalen datum. Deze week zal er tevens een besluit genomen worden of de eerste twee stamboekkeuringen (25 april: Nunspeet en 26 april: Kronenberg) uitgesteld gaan worden.

12 maart
Uitstel keuringen
Besloten is om de keuringen in Zuid-Afrika, welke deze maand zouden plaatsvinden, uit te stellen. Ook de keuring in Italië die voor 18 april gepland stond is afgelast. Deze keuring zal op een later tijdstip gehouden worden.

ABFP-testen
De ABFP-testen zullen gewoon doorgaan. Er zijn tot 31 maart geen beoordelingen gepland. Afhankelijk van hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen, zal in een later stadium bepaald gaan worden of de beoordelingen met of zonder publiek gaan plaatsvinden. Als onverhoopt het laatste noodzakelijk is, zal ervoor gezorgd worden dat de beoordelingen middels streaming via de KFPS-site gevolgd kunnen gaan worden.

KFPS-beoordelingscursussen
De lessen van de beoordelingscursussen zijn tot 31 maart geannuleerd.

Afhankelijk van de ontwikkelingen zal het KFPS de leden via de website op de hoogte houden van eventuele aanvullende maatregelen.