Online regiovergadering op woensdag 19 mei om 19.30 uur

In verband met de huidige corona maatregelen heeft het KFPS moeten besluiten om de regiovergadering online te laten plaatsvinden. In plaats van de gebruikelijk 10 fysieke vergaderingen zal er dit jaar wederom 1 online regiovergadering gehouden worden. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 19 mei aanstaande om 19.30 uur, noteer deze datum vast in uw agenda. De stukken die behandeld worden staan in de vergaderbijlage die bij de Phryso van mei is bijgesloten en u kunt ze hier ook downloaden.

Presentatie

Het KFPS bestuur zal via een live-stream de vergadering presenteren. Tijdens de vergadering zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen. Deze vragen kunt u stellen door middel van het sturen van een whatsapp bericht via (+31) 0512-523888 of mail via mail@kfps.nl De deelnemers aan de vergadering worden verder niet gezien of gehoord. In de vergadering kan gestemd worden over onderwerpen en indien er binnen uw regio een vacature is voor een ledenraadslid, dan kan tijdens de vergadering anoniem gestemd worden op de kandidaat c.q. kandidaten. In uw beeldscherm verschijnt een pop up waarbij u een keuze kunt maken voor het stemmen. Betreft het een andere regio dan kunt u de optie dit betreft niet mijn regio aanklikken.

Deelname

Om deel te nemen aan de regiovergadering  dient u zich voor 16 mei aanstaande uw naam, lidnummer, mailadres en mobiele telefoonnummer te mailen naar evelinevankooten@kfps.nl. Het mobiele telefoonnummer hebben wij nodig om een 2-factor verificatie uit te kunnen voeren voor een veilige vergaderomgeving. Alle leden ontvangen ook nog een persoonlijke mail met daarin de lijst met herkiesbare/aftredende en voordrachten voor LR-leden van de diverse regio’s.

Inloggegevens

U ontvangt op 18 mei een mail met daarin de link naar de vergaderomgeving. U hoeft hiervoor verder geen programma’s te installeren.  Alle leden waarvan het e-mail adres bij het KFPS bekend is zullen bovenstaande informatie ook per e-mail ontvangen.

Oproep ledenraadsleden

Tijdens de online regiovergadering zal de (her)benoeming plaatsvinden van de afvaardiging vanuit de regio’s in de ledenraad. De afgevaardigden treden af overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden. In het onderstaande schema zijn de ledenraadsleden weergegeven die aftredend zijn en of deze personen wel of niet herbenoembaar zijn. Leden die voor een benoeming in aanmerking wensen te komen, dienen zich hiervoor één week voor de vergadering aan te melden bij de voorzitter van de betreffende regio. 

Mw. M. van Leeuwen Herbenoembaar Het Friesch paard Zuid Nederland
J. Boot Herbenoembaar Het Friese paard in Noord en Zuid Holland
C. Veldjesgraaf Aftredend – vacature Het Friese paard Midden Nederland
T. Bouma Aftredend – vacature It Fryske Hynder
Y. de Vries Aftredend – vacature Ta it Bihâld
Vacature It Fryske Greidhynder

Indien u interesse heeft of een geschikte kandidaat weet, meldt dit dan bij de regio (klik hier voor de contactenlijst fokverenigingen)

Nieuwe Ledenraadsleden zullen de eerste LR vergadering vanaf de zijlijn als toekomstig lid bijwonen. Na afloop van de vergadering zal er van het aftredende ledenraadslid  afscheid worden genomen.  Vanaf dat moment is het nieuwe ledenraadslid vertegenwoordiger van de betreffende regio in de ledenraad.

Meer informatie en uitleg over het vergaderprogramma kunt u vinden op https://online-alv.nl/uitleg