Rondje door het land

Deze maand hebben we weer de mogelijkheid om ons democratische voorrecht uit te oefenen: stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hoewel, voorrecht…? Zo wordt dat niet door iedereen ervaren. De vorige Statenverkiezingen kenden een historisch lage opkomst. Minder dan de helft van de stemgerechtigden brachten hun stem uit. Misschien ook niet zo raar, want ook nu weer maken provinciale/regionale onderwerpen nauwelijks onderdeel uit van de verkiezingsprogramma’s. Mensen vragen zich af waar ze überhaupt voor stemmen.

Betrokkenheid
In breder opzicht is de participatie van het democratische proces een punt van zorg en discussie. Immers, ook bij de andere verkiezingen is de opkomst laag. De duiding ervan is overigens behoorlijk divers. Zo zijn er beelden als, van een politiek die te ver van de burger af staat. Een beeld van de burger die zich niet betrokken voelt. Of van de burger die kennelijk wel tevreden is met de gang van zaken en maar niet de moeite neemt om te stemmen. Dat laatste lijkt in schril contrast met het heersende beeld in de media van de afgelopen maanden. Een beeld waarin de gele hesjes en klimaatspijbelaars de boventoon voeren. Daarentegen zorgen de als paddenstoelen uit de grond schietende anti-establishment-/protestpartijen ook niet voor een significante toename van de opkomst.

Wisselwerking leden en bestuur
De stelling dat de democratie wel een impuls kan gebruiken, lijkt een understatement. Overigens ook in het klein, want bij veruit de meeste verenigingen is de situatie niet anders. En eerlijk is eerlijk, het KFPS vormt hierop geen uitzondering. Aan ledenbijeenkomsten wordt maar door een klein deel van de leden deelgenomen. Aan een gevoel van een gebrek aan betrokkenheid kan het nauwelijks liggen, met de laatste Hengstenkeuring nog vers in het geheugen. Maar ook in stamboekverband wordt wel eens gemord, dat je als lid geen invloed hebt op het beleid. Jammer! Immers, het goed functioneren van een vereniging valt of staat bij een juiste wisselwerking tussen leden en bestuur.

Met leden in gesprek
Als KFPS willen we graag deze wisselwerking gestalte geven. Reden om dit voorjaar een extra ‘rondje door het land’ te organiseren om met de leden in gesprek te komen over het beleid van het stamboek voor de wat langere termijn: het meerjarenbeleidsplan. Een discussie over onderwerpen die dicht bij de leden staan, zoals onder meer keuringen en fokkerij. In de Phryso van maart vindt u hiervoor een uitnodiging. We hopen velen van u te mogen ontmoeten!

Ids Hellinga
Directeur KFPS